นายมาระกุ มัตติลา (Markku Mattila) ประเทศฟินแลนด์

นายมาระกุ มัตติลา ประเทศฟินแลนด์

Mr.Markku Mattila

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

ประเภทบุคคล

สถาปนิกชาวฟินแลนด์ผู้มีคุณูปการต่อการบันทึกมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในประเทศไทย

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2560

ประวัติเพิ่มเติม

มาระกุ มัตติลา เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกชาวฟินแลนด์ ที่เชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ผ่านกระบวนการสำรวจรังวัด ผู้พัฒนาวิธีการบันทึกข้อมูลทางสถาปัตยกรรมซึ่งสามารถทำได้โดยง่าย แต่ได้คุณภาพในระดับสูงที่เรียกว่า VERNADOC และสร้างเครือข่ายของคนทำงานด้านนี้ในรูปแบบของอาสาสมัครนานาชาติ โดยประเทศไทยได้รับเอาเทคนิค VERNADOC นี้มาใช้อย่างหลากหลายมากที่สุดเมื่อเทียบกับเครือข่ายทั่วโลก ผ่านการจัดค่ายฝึกอบรมของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในนาม ASA VERNADOC และสถาบันการศึกษาที่สอนวิชาสถาปัตยกรรม

นอกจากจะรับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้ ASA VERNADOC ในปี พ.ศ. 2550 แล้ว มาระกุยังอาสาสมัครร่วมค่าย VERNADOC ในประเทศไทยด้วยตัวเองอีกถึง 3 ครั้ง ได้แก่ Thai VERNADOC 2007, RSU VERNADOC 2013 และ ASCC VERNADOC 2014 โดยมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายในประเทศไทยที่สนใจได้นำไปปรับใช้ให้กว้างขวางเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กับผู้เคยผ่านค่าย VERNADOC จากประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมงานในระดับสากลผ่านคณะกรรมการวิชาการอิโคโมสสากลว่าด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (ICOMOS-CIAV) ทั้งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครทุกครั้งที่จัดค่าย CIAV VERNADOC ได้แก่ CIAV VERNADOC 2010, Sweden, CIAV VERNADOC 2012, UAE., และ CIAV VERNADOC 2013, Portugal ยังผลให้อาสาสมัครจากไทยได้รับประสบการณ์ที่มากพอ จนสามารถรับเป็นเจ้าภาพจัดค่าย CIAV VERNADOC 2015, Thailand ได้อย่างภาคภูมิ

จากหลักการทำงานด้วยวิธี VERNADOC ที่มาระกุได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนรวม 4 ขั้นตอน คือ 1. การจัดค่ายสำรวจรังวัดและเขียนแบบ 2 สัปดาห์ในพื้นที่ 2. การจัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่ 3. การจัดสัมมนา 1 วัน และ 4. การจัดพิมพ์ผลงานเผยแพร่ ได้ผลักดันให้เครือข่ายในประเทศไทยทำการสำรวจรังวัด จัดนิทรรศการ และตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ กันอย่างแพร่หลายจนได้รับความสนใจจากสังคม อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นที่ประจักษ์ว่าวิธีการทำงานที่เขาได้พัฒนาขึ้นนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะมีส่วนช่วยสังคมไทยในการธำรงรักษาความรู้จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของไทยให้ยั่งยืนสืบไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ปีเกิด

2495 ที่เมือง Tampere ประเทศฟินแลนด์

ประวัติการศึกษา

2539-2540 ศึกษาหลักสูตรการปกป้องและการบูรณะตึก มหาวิทยาลัยแทมเปเร ประเทศฟินแลนด์ (TUT)
2538-2539 ศึกษาหลักสูตรการพัฒนาเทคโนโลยีของเรือนไม้ ที่เรโนวา (องค์กรด้านการศึกษา)
2536 ศึกษาการออกแบบเรือนไม้ด้วยเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ณ SAFA (สมาคมสถาปนิกชาวฟินนิช)
2533 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงเฮลซิงกิ

ประวัติการทำงาน

2550-ปัจจุบัน อาจารย์ที่ University of Industrial Arts Helsinki (UIAH, today in AU)
2544-ปัจจุบัน อาจารย์และนักวิจัยที่ Tampere University of Technology (TUT)
2536- ปัจจุบัน อาจารย์และนักวิจัยที่ Helsinki University of Technology (HUT, today Aalto University, AU)
2519-2536 สถาปนิกหลายบริษัทในประเทศฟินแลนด์

สมาชิก

1. สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council of Monuments and Sites (ICOMOS)
2. Talonpoikaiskulttuurisäätiö (สถาบันวัฒนธรรมชนบท ณ ประเทศฟินแลนด์)
3. Pyöreän Tornin Kilta (เข้าร่วมเครือข่ายนักเรียน HUT ในสมาคมทางด้านวัฒนธรรม)

รางวัล

1. CIAV Award, (Architects – school pupil’s co-operation team in Ruovesi Finland) ในปี 2550
2. Wood of Finland – international competition, shared main award (working team) ในปี 2539

หนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์

1. ITALAIN VERNADOC 2558
2. Pre VERNADOC 2545, (in co-operation with Aaro Söderlund)
3. Maramures VERNADOC 2555, (in co-operation with Laura Zaharia)
4. KYLÄKOULUT, Finn VERNADOC 2554
5. CIAV VERNADOC 2553
6. KIVINAVETAT, Finn VERNADOC 2552
7. Ruovesi-Murole ympäristöelokuu, Finn VERNADOCs 2006 and 2550
8. VERNADOC 254