รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

คำประกาศรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดีเยี่ยม

อาคาร พระตำหนักใหญ่ วังสระปทุม

ที่ตั้ง  เลขที่ 195 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ เปาโล เรเมดี (Paolo Remedi)

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์ จินาวัฒน์ และรองศาสตราจารย์สุรชัย ชลประเสริฐ

ผู้ครอบครอง  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีที่สร้าง 2455 – 2459 

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2564

ประวัติเพิ่มเติม