อาคารอำนวยการ McKean House โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อาคารอำนวยการ McKean House โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อาคารอำนวยการ (บ้านแมคเคน) โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร

อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ

ที่ตั้ง  โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ เลขที่ 13 ถนนเชตุพน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ ไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ

ผู้ครอบครอง โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ปีที่สร้าง พุทธศักราช 2449

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2560

ประวัติเพิ่มเติม

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ (Chiang Mai International School – CMIS) เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง โดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้เชิญมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนให้กลับมาร่วมงานกับสภาคริสตจักรฯ หลังจากที่ต้องอพยพออกจากประเทศไทยเนื่องจากสงคราม ซึ่งคณะมิชชันนารีดังกล่าวได้ตอบรับโดยทันที เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีโรงเรียนที่บุตรของมิชชันนารีจะเข้าเรียนได้ มิชชันนารีจึงสอนเองที่บ้านหรือส่งไปเรียนในต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า เป็นต้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศพม่า คณะมิชชันนารีไม่อาจส่งบุตรไปเรียนต่อไปได้ ในพุทธศักราช 2491 คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชั่นได้ตั้งกรรมการเพื่อศึกษาถึงความต้องการโรงเรียน และได้เปิดโรงเรียนสอนครั้งแรกในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2492 ต่อมาในพุทธศักราช 2500 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันซึ่งเป็นบ้านพักของมิชชันนารี อาคารเรียนไม้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและ เริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2501 และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “Chiangmai Children’s Center” (CCC) ต่อมากระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ลงนามความตกลงในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และมอบหมายให้มูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารกิจการของโรงเรียน และให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่” หรือ “Chiang Mai International School” มีชื่อย่อว่า “CMIS” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528

อาคารอำนวยการ (บ้านแมคเคน) โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ เป็นอาคารผนังอิฐรับน้ำหนัก โครงสร้างพื้นและหลังคาเป็นไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีพื้นที่ประมาณ 550 ตารางเมตร โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอเมริกันโคโลเนียล ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2449 บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันต่าง ๆ ที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน เพื่อเป็นบ้านพักของ นพ. เจ ดับบลิว แมคเคน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และผู้ก่อตั้งนิคมโรคเรื้อนแมคเคน ต่อมาใช้เป็นบ้านพักของมิชชันนารีที่เข้ามาทำพันธกิจในเชียงใหม่หลายครอบครัวก่อนที่จะได้ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2500 ซึ่งได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็น บ้านพัก หอพัก และห้องเรียน ปัจจุบันอาคารอำนวยการ (บ้านแมคเคน) ใช้เป็นห้องทำงานของผู้บริหารห้องประชุม และห้องทำงานแผนกต่าง ๆ ของโรงเรียน

อาคารอำนวยการ (บ้านแมคเคน) โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ในวาระที่อาคารมีอายุครบ 110 ปี ทั้งนี้อาคารดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมอาคารชั่วคราวครั้งก่อนหน้านี้จากความเสียหายจากเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อพุทธศักราช 2527 โดยในการบูรณะครั้งล่าสุดนี้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้อนุมัติให้ทำการปรับปรุงส่วนที่เสียหายจากอายุการใช้งาน และเปลี่ยนวัสดุและสีให้กลับเป็นเมื่อครั้งแล้วเสร็จตามหลักฐานที่ปรากฏ รวมถึงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโดยคงรูปแบบไว้ดังเดิม ตามที่ผู้บริหารอันได้แก่ อาจารย์พัชรินทร์ จริงเข้าใจ (ผู้จัดการ) อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ (ผู้อำนวยการ) และอาจารย์เจมส์ ซูซ่า (ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ) ได้นำเสนอ โดยมอบหมายให้ อาจารย์พีร์ ตนานนท์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ) เป็นผู้ออกแบบ กำหนดรูปแบบอาคารวัสดุ และควบคุมการดำเนินการบูรณะ