อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอธรรมวัดป่าป๋วย

หอธรรมวัดป่าป๋วย

ที่ตั้ง 158 หมู่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

สถาปนิกผู้ออกแบบ พ่อหนานแป้ง พีระแก้ว 

ผู้ครอบครองวัดป่าป๋วย 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2445 

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2552 

ประวัติ 

วัดป่าป๋วย เป็นวัดที่เก่าแก่ของ อำเภอบ้านโฮ่ง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2430 สมัยที่ตั้งวัดแห่งนั้นบริเวณวัดเต็มไปด้วยป่าไม้ตะแบก (ไม้ป๋วย) เป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การสร้างวัด ชาวบ้านจึงช่วยกันแผ้วถางสร้างเป็นพระอารามขึ้น ต่อมาได้พัฒนาเจริญขึ้นเป็นลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2517 

หอธรรมหรือหอพระไตรปิฎกวัดป่าป๋วย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2445 โดยมีพระมหา พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างหอธรรมขึ้นมีพ่อหนานแป้ง พีระแก้ว เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง เป็นอาคารไม้สักทอง ชั้นเดียวมีใต้ถุนสูง ชั้นบนเป็นชานที่สามารถเดินได้โดยรอบ ห้องเก็บพระคัมภีร์มีทางเข้าด้านหน้า และด้านหลัง หน้าบันเป็นไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษาประดับกระจกจืน 

ภายในหอไตรยังคงเก็บรักษาพระคัมภีร์ ชาดก และเรื่องต่างๆ ในพระพุทธศาสนา คนล้านนาจะจารึกพระคัมภีร์ด้วยอักขระพื้นเมือง ซึ่งถือว่าเป็นตัวหนังสือศักดิ์สิทธิ์ ควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้บูชาจึงควรเก็บไว้ในที่สูง และต้องสร้างอาคารแยกจากอาคารอื่นๆ เพื่อเก็บรักษาพระคัมภีร์ 

Dharma Chamber at Wat Pa Puay 

Location 158 Mu 3, Tambon Ban Hong, Amphoe Ban Hong, Lumphun Province 

Architect / Designer Pho Nanpang Perakaoew 

Proprietor Wat Pa Puay  

Date of Construction 1902 

Conservation Awarded 2009 

History 

Wat Pa Puay is an old temple in the Ban Hong district. It was built around 1887. Before the temple was constructed, the area was full of Lythraceae trees (Mai Puay), making the atmosphere suited for being a temple area. Villagers then helped to clean up the area and built up the temple. Wat Pa Puay was granted Royal Wisugcamsima in 1974. 

The Dharma Hall or Tripitaka Hall of Wat Pa Puay was built in 1902 by Phra Maha and his disciples. The Tripitaka Hall was designed by Pho Nanpang Perakaew. It is a golden teak wood hall with a raised floor, and terrace surrounding all outside of the second floor. This Hall has two entrance doors in the front and back. The wooden pediment decorated with floral motifs wood are carved in Chinese style glass decoration. Buddhist scriptures are kept inside the chamber such as; the Chadok (The Jataka Tales), and other dharma information. In the past, Lanna people recorded the scriptures in their own native language characters, being considered sacred text. Thus, they are of value and respected so that they are only kept in high places separate from other buildings.