อาคารเรียนโรงเรียนวัดลานคา

อาคารเรียนโรงเรียนวัดลานคา

ที่ตั้งหมู่ที่ 3 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผู้ครอบครอง โรงเรียนวัดลานคา 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2473  

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2552 

ประวัติ 

วัดลานคาเป็นวัดเก่าของตำบลโคกคราม เชื่อกันว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน โรงเรียนวัดลานคา ซึ่งเดิมชื่อ โรงเรียนเก้าห้อง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2465 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  

ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลเก้าห้อง 1 (ลานคาวิทยาสรรพ์),โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกคราม 3 (ลานคาวิทยาสรรพ์), โรงเรียนวัดลานคา (ลานคาวิทยาสรรพ์) และโรงเรียนวัดลานคา ตามลำดับ เริ่มแรกทำการสอนที่ศาลาการเปรียญของวัดลานคา ต่อมาในปี พ.ศ.2473 พระครูพิพัฒ สุตคุณ (สมบุญ) เจ้าอาวาส และหลวงอำนวยศิลปศาสตร์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดการสร้างโรงเรียนนักธรรม (แบบ ป. 2) ขึ้นโดยใช้เงินที่เหลืออยู่ของพระครูพิพัฒสุตคุณ (ทอง) หลังจากท่านมรณภาพแล้ว ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ท่าน เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ย้ายโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นมาเรียนอาคารหลังนี้ ส่วนศาลาการเปรียญหลังเก่าเห็นว่าชำรุดมาก ท่านจึงได้รื้อและสร้างขึ้นใหม่เพื่อการเรียนนักธรรม แล้วในปี พ.ศ. 2498 ทางโรงเรียนเห็นว่าสถานที่เรียนไม่เพียงพอแก่นักเรียน ที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี จึงได้ขอเงินรัฐบาลรวมกับเงินบริจาคจากประชาชน เพื่อต่อเติมตัวอาคารเรียนยาวอีก 16 เมตร เพิ่มมุขข้างหน้าอีก 1 มุข (เป็นมุขหน้า 2 มุข) เมื่อต่อเติมเสร็จแล้วมีความยาวทั้งสิ้น 40 เมตร กว้าง 8 เมตร 

อาคารเรียน โรงเรียนวัดลานคาเป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันชั้นล่างเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน (เดิมเป็นโครงสร้างไม้) ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ มีผังเป็นรูปผืนผ้า โดยมีมุขยื่นด้านหน้า 2 มุข หลังคาจั่ว 

ปัจจุบันโรงเรียนวัดลานคา ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคราม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยอาคารเรียนเก่าที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์ก็ยังคงใช้งานเพื่อการเรียนการสอน 

Wat Lanka School 

Location Mu 3, Tambon Khok Khram, Amphoe Bangplama, Suphan Buri Province 

Proprietor Wat Lanka School 

Date of Construction 1930  

Conservation Awarded 2009 

History 

Wat Lanka School is established by the Elementary Education Act. Previously named “Kaow Hong School” it opened in September 10th, 1922. Later, the name has been changed several times, from Pracha Tambon Khaow Hong School (Lanka Withayasap), Pracha Tumbon Khok Khram 3 (Lanka Withayasap), Wat Lanka School (Lanka Withayasap), and lastly Wat Lanka School respectively. 

At the beginning, the class took place at Wat Lanka sermon hall. In 1930, Phra Kru Piphat Suttakun (Somboon), Lanka temple’s abbot, and Luang Amnuay Silpasart, the provincial education supervisor, managed to build a school for theologians called “Nak Dharm School’, by using money that was left from Phra Kru Piphat Suttakun (Thong), who had passed away. The construction of the school was to commemorate the Phra Kru. Once completed, the Thai Study School (Nang Sue Thai School) then moved to occupy the place. As the old building deteriorated, it was demolished and replaced with a new building, wherein all the theologians later moved back to occupy the place. 

In 1955, the increasing number of students led to the lack of space. The school therefore requested money from the government together as well as public funds to enlarge the school building by extending a further 16 metres length and another entrance porch. After the expansion the entire building now measures 40 metres in length and 8 metres in width. 

Today Wat Lanka School is located in the area of Tambon Khok Khram Administration Organization. The school has classes from the first kindergarten level to the sixth primary level, under the Supan Buri Elementary Education Office Area I. Mister Preecha Sirisomboonwech is now the director.