อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โรงเรียนเผยอิง

โรงเรียนเผยอิง

ที่ตั้ง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโรงเรียนเผยอิง

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2459

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2545

ประวัติ

โรงเรียนเผยอิง เป็นโรงเรียนจีนที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ก่อตั้งขึ้นโดยพระอนุวัติน์ราชนิยม (แต่ตี้ย้ง) ร่วมด้วยนายกอฮุยเจียะ นายโค้วปิ้ดจี่ นาวเซียวเกียงลิ้ง นายตั้งเฮาะซัง และพ่อค้าชาวจีน ตัวอาคารก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2459 ใช้เวลา 4 ปีจึงแล้วเสร็จ และได้มีการสถาปนาโรงเรียนขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2463 เมื่อแรกก่อตั้งใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ป้วยเอง” สอนภาษาแต้จิ๋วเต็มวัน ในปีต่อมาเปลี่ยนเป็นสอนภาษาจีนกลาง จึงเรียกชื่อโรงเรียนตามสำเนียงจีนกลางว่า “เผยอิง” หมายความว่า “ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ”

รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมโคโลเนียลอิทธิพลนีโอคลาสสิค ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบลานโล่ง ผนังเซาะร่องเลียนแบบการก่อหิน ตัวอาคารตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น

โรงเรียนเผยอิงได้เปิดดำเนินการเป็นเวลานานกว่า 80 ปี ปัจจุบันสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน วิชาพิเศษอื่นๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์พู่กันจีน หมากล้อม (โกะ) กิจกรรม การพัฒนาทางวิชาการ และการใช้สอยที่สืบเนื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่เสริมคุณค่าและสร้างชีวิตให้แก่สถาปัตยกรรมของโรงเรียน ทำให้การอนุรักษ์เกิดความหมายขึ้นความแท้จริง

Pei Ing School

Location 831 Song Wad Road, Khwaeng Chakrawad, Khet Samphanthawong, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Teo Chiw Society of Thailand and Pei Ing School Committe

Date of Construction 1916 AD.

Conservation Awarded 2002 AD.

History

Pei Ing School has a long history since King Rama VI period. The school was founded by Phra Anuwatratchanitom (Tae Ti Yong) with Mr. Ko Hui Jia, Mr. Kow Pid Ji, Mr. Siao Kiang Ling, Mr. Tang Ho Sang, and some Chinese merchants. The school was officially opened on 24th May 1920.

The architecture is Colonial style, with Neo-classic influences. It is rectangular-planned surrounding an open court in the middle, rusticated walls, and decorated with stuccos.

Pei Ing School has been opened for longer than 80 years. The syllabus includes compulsory, courses as well as 2 foreign languages, English and Chinese. The activities, academic development, and continuous use have enhanced the value of this historic building, making conservation both practical and meaningful.