Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University (Education Building)

Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University

2020 ASA ARCHITECTURAL DESIGN

BRONZE AWARD

รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2563

ที่ตั้ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ Arsomsilp Community and Environment Architect Co., Ltd.

ผู้ครอบครอง Thammasat University

ปีที่สร้าง พุทธศักราช 2561 (ค.ศ. 2018)

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2563

ประวัติเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความน่าสนใจของอาคารหลังนี้ อาจยังไม่ปรากฏชัดเจนนักเมื่อมองจากรูปทรงภายนอก หากแต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสอาคารจริง จึงพบว่ามีการสร้างสรรค์ที่ว่างที่ไม่ธรรมดาและไม่ค่อยปรากฏในอาคารเรียนทั่วไป

ความโดดเด่นของอาคารหลังนี้คือการเปิดพื้นที่ว่างกลางอาคารให้เป็นโถงโล่งที่ลื่นไหลเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ที่ว่างเปิดโล่งเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีบรรยากาศหลากหลาย โดยการใช้รูปสัณฐานผสมกันระหว่างเส้นตรง เส้นโค้ง หรือ วงกลม หรือรูปทรงอิสระในบางจุด เมื่อประกอบกับการใช้องค์ประกอบธรรมชาติ เช่น บ่อเลี้ยงปลาที่ชั้นพื้นดิน และแผงไม้เลื้อย ทำให้เกิดพื้นที่ว่างที่ส่งเสริมให้เกิดการพบปะสัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้อาคาร และยังเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เสมือนห้องเรียนที่อยู่นอกห้องเรียน เป็นพื้นที่ที่ให้บรรยากาศเป็นกันเอง ผ่อนคลาย และมีชีวิตชีวา ถือเป็นการตอบโจทย์ของอาคารได้อย่างเหมาะสม และยังสร้างสภาวะน่าสบายภายใต้เงื่อนไขของสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี

แม้ว่าการออกแบบอาคารนี้จะมีจุดไม่ลงตัวหลายจุด โดยเฉพาะรูปแบบของห้องเรียนบางห้องที่เป็นรูปวงกลม แม้กระทั่งการพบว่ามีเสาบางต้นวางไว้กลางทางเดินซึ่งทำให้เดินผ่านช่องทางนั้นไม่ได้ แต่โดยรวมอาคารหลังนี้เป็นตัวอย่างของความสำนึกและความพยายามที่จะจัดการกับสภาพแวดล้อมของภูมิอากาศเขตร้อนอย่างยั่งยืน และที่น่าชื่นชมคือการแสดงออกซึ่งอุดมการณ์ของสถาปนิกและผู้บริหารสถาบันแห่งนี้ที่มองเห็นความสำคัญของคุณค่าทางจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร มากกว่าที่จะจำกัดขอบเขตการออกแบบอาคารอยู่แค่การใช้งานเพียงอย่างเดียว

The project is a good inspiration to both professions, architecture as well as education, in the sense that architectural design program was pushed beyond functional requirements. Desirable core values such as communality, creativity, spontaneity, shared identity were taken into considerations. As such, the building incorporates social stairs, embedded pool seatings, wide corridors and grey spaces, all of which lend themselves very well to learning experiences outside lecture rooms, auditorium, and library. Tropical design could be dovetailed into loose planning setup with further incorporation of indoor landscape elements. Apart from the Atrium design which somehow falls short, the project is a commendable one.