อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เดิม)

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เดิม)

ที่ตั้ง  ถนนศรีสรรเพชญ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  พระสาโรชรัตนนิมมานก์

ผู้ครอบครอง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2484

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2545

ประวัติ 

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เดิม)เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น องค์ประกอบต่างๆ เรียบง่ายเน้นความสง่างามด้วยความสมมาตรและสัดส่วนที่สูงตระหง่าน (Colossal Order)ออกแบบโดยพระสาโรชรัตน นิมมานก์ สถาปนิกของกรมศิลปากร ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2484 ตัวอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะเด่นคือการประดิษฐานประติมากรรมรูปบูรพกษัตริย์และวีรสตรีแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งของรูปด้านหน้าอาคาร

ประติมากรรมดังกล่าวประกอบด้วย รูปสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงถือปราสาทสังข์ ตราประจำเมืองพระนครศรีอยุธยา  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงถือประมวลกฎหมาย  สมเด็จพระศรีสุริโยทัยทรงถือพระแสง ของ้าว  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงถือพระแสงของ้าว  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงถือพระราชสาส์น  และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงถือพระแสงดาบ

อาคารนี้เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารศูนย์บริการข้อมูลวิชาการและข่าวสารการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2536  ภายในอาคารประกอบด้วยส่วนบริการนักท่องเที่ยว และส่วนนิทรรศการการท่องเที่ยวของจังหวัด นำเสนอเรื่องราวในด้านต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Nakhon Si Ayutthaya Provincial Hall 

Location Si Sanpet Road, Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Architect/Designer Phra Sarotrattananimman

Proprietor Tourism Authority of Thailand 

Date of Construction King Rama IV period

Conservation Awarded 2002 AD. 

History

The former Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Hall is a modern architecture designed by a Thai architect, Phra Sarotrattananimman. Its elements are simply yet a grand and imposing look is archived by symmetry and colossal order applied to the design. The most distinguished featured are the sculptures of great heroes of Ayutthaya installed on the front fagade. 

The sculptures are mentioned are: King U Thong holding a tiered roof hall., symbol of Ayutthaya, Ling Barommatrai Lokanat holding a book of laws, Queen Suriyothai holding a hooked pike, King Naresuan holding a hooked pike, King Narai holding a scroll, and King Taksin holding a sword.

The building was formerly a provincial hall but has been rehabilitated as an information center, according to the Master Plan for Conservation and Development of Ayutthaya Historic City, since 1993. At present, the building serves as a tourists service center and tourism exhibition hall, which concentrates on the history information about Ayutthaya in various aspects.