ตึกยาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ตึกยาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ที่ตั้ง 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ -

ผู้ครอบครอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่สร้าง พ.ศ. 2453

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2543

ประวัติ

สถาปัตยกรรมยุโรปแบบนีโอคลาสสิคที่ทอดยาวตามแนวถนนตรีเพชรนั้น คืออาคารเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เรียกกันว่า “ตึกยาว” หรือ “ตึกหลังยาว” ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 11.35 เมตร ยาว 198.35 เมตร ผนังอาคารด้านติดถนนชั้นล่างเป็นแนวหน้าต่างโค้ง ส่วนชั้นบนบางส่วนถอยร่นผนังเข้าไปอยู่หลังแนวซุ้มโค้งที่เป็นทางเดิน ช่องทางเข้าสู่ภายในโรงเรียนทำเป็นหลังคาจั่ว ตกแต่งด้วยปัลลาเดียนโมทิฟตามแบบของวิลล่าที่ออกแบบโดยปัลลาดิโอ ผนังด้านภายในบริเวณโรงเรียนเป็นแนวทางเดินในซุ้มโค้ง (Arcade) ยาวตลอดทั้งสองชั้น ซึ่งแต่เดิมเป็นแนวทางเดินหน้าห้องเรียน

ตามประวัติพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดราชบูรณะ แต่แรกทางวัดตั้งใจจะสร้างเป็นตึกแถวไว้เก็บค่าเช่า แต่ทางกระทรวงธรรมการ (ต่อมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการ) ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานที่ดินท้ายวัดราชบูรณะ และขอเช่าตึกที่ทางวัดต้องการจะสร้างเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา ทางวัดจึงได้ตกลงก่อสร้างอาคารขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2453 สร้างเสร็จในปี 2454 และให้กระทรวงธรรมการเช่า ในอัตราค่าเช่า 2,258.25 บาทต่อปี ตามที่ได้ตกลงกัน อาคารนี้เมื่อแรกสร้างมีห้องเรียน 14 ห้อง มีเฉลียงทางเดินทั้งด้านนอกและด้านใน แต่ต่อมาได้ตกลงกัน อาคารนี้เมื่อแรกสร้างมีห้องเรียน 14 ห้อง มีเฉลียงทางเดินทั้งด้านนอกและด้านใน แต่ต่อมาได้ก่อผนังปิดเฉลียงด้านติดถนนตรีเพชร

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ. 2488 ตึกยาวถูกระเบิดเสียหายเป็นบางส่วน และได้รับการบูรณะใหญ่ในปี 2517 ให้กลับสู่สภาพเดิม และมีการบูรณะอีกครั้งในปี 2522 โดยแก้ปัญหาโครงสร้างและการแตกร้าว ปัจจุบันอาคารนี้มิได้ใช้เป็นอาคารเรียน แต่ใช้เป็นอาคารเพื่อการบริหารและกิจกรรม เช่น ห้องผู้อำนวยการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องชุมนุมต่างๆ อาคารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530

Tuk Yao, Suan Kulab College

Location 88 Tri Phet Road, Khwaeng Wangburapha Phirom, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Unknown

Proprietor Suan Kulab College

Date of Construction 1910 AD

Conservation Awarded 2000 AD

History

Tuk Yao (Long Building) is a Neo-classic architecture which stretches along the tri phet Road, originally a school building of Suan Kulab College. It is 2-storey sized 11.35 metres by 198.35 metres. The walls are fitted with arched windows on the road side and arcades on the inner side. The entrance is rectangular gateways.

The building was initially built by Wat Ratchaburana on request of the Ministry of Education, who promised to rent the building from the temple when it was finished. Construction, therefore, began in 1910 and was completed in 1911. Then it was rented to be used as a school building for 2,258.25 baht per year. At that time, the building comprises 14 classrooms, which were the first ones of Suan Kulab College. During WW II in 1945, the building was partially destroyed by bombs and was later reconstructed to its original features. At present, it is used as administration office activities house.