อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ นายโยคิม แกรซี (Joachim Grassi) ออกแบบพระตำหนักกลาง

ผู้ครอบครอง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สร้าง ท้องพระโรง สร้างในรัชกาลที่ 1 พระตำหนักกลาง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2532

ประวัติ

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยท้องพระโรงและตำหนักกลาง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของวังท่าพระ หรือวังท่าช้าง ซึ่งมีชื่อเดิมว่าวังถนนหน้าพระลานหรือวังตะวันตก สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหม็น พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเจ้าครอกฉิม พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฌปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) เสด็จมาประทับเมื่อ พ.ศ. 2352 พระองค์ได้ทรงบัญชาการงานที่สำคัญ ณ วังท่าพระ โดยใช้อาคารท้องพระโรงเป็นที่ทรงงานด้วย หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2367 วังท่าพระก็ได้เป็นที่ประทับของเจ้านายพระองค์อื่นต่อมา ได้แก่ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ และกรมขุนราชสีหวิกรม (พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสาย) ผู้กำกับช่างสิบหมู่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 วังท่าพระเป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ และเจ้านายพระองค์สุดท้ายที่ประทับวังนี้คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในยุคนี้มีการก่อสร้างพระตำหนักกลาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค สันนิษฐานว่าออกแบบโดยนายโยคิม แกรซี สถาปนิกชาวอิตาลี ต่อเนื่องกับพระตำหนักทิศตะวันตก หรือตำหนักพรรณราย วังท่าพระในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสำคัญทั้ง 3 หลัง ได้แก่ อาคารท้องพระโรง พระตำหนักกลาง และพระตำหนักพรรณรายนั้น ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในฐานะอาคารประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2521 ท้องพระโรงและพระตำหนักกลาง ได้ปรับการใช้สอยเป็นหอศิลป์ ซึ่งได้จัดแสดงศิลปกรรมสำคัญๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 

Silpakorn University Art Gallery

Location Silpakorn University, Wang Tha Phra Campus, Na Phra Lan Road, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect/Designer Mr. Joachim Grassi (designed Phra Tamnak Klang)

Proprietor Silpakorn University

Date of Construction Thong Phra Rong: King Rama I period, Phra Tamnak Klang: King Rama V period

Conservation Awarded 1989 AD

History

Silpakorn University Art Gallery comprises Thong Phra Rong (Throne Hall), a Thai traditional architecture and Phra TamnakKlang (Middle Pavilion), a building of neoclassical style. These buildings are part of Wang Tha Phra Campus. The palce was built in the reign of King Rama I as a residence of Chaofa Krommakhun Kasatranuchit. Consecutively, this palce had been resided by several princes including King Rama III before he ascended the throne, Prince Krommamuen Adulyyalaksanasombat, and the last resident was Prince Krommaphraya Narisara Nuwattiwong in King Rama V’s reign. During that time, Phra Tamnak Klang (Middle Pavilion), designed by Mr. Joachim Grassi, an Italian architect was added to the compound. It is connected to Phra Tamnak Phannarai, a residence of the Prince’s mother. Thong Phra Rong and Phra Tamnak Klang have been rehabilitated as the university art gallery where interesting art exhibitions and events are held throughout the year.