อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

โบสถ์วัดซางตาครู้ส

โบสถ์วัดซางตาครู้ส

 ที่ตั้ง  112  ซอยกุฎีจีน  ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก/ผู้ออกแบบ  คุณพ่อกูเลียลโม  กิ๊น  ตาครู๊ส

ผู้ครอบครอง  วัดซางตาครู๊ส

ปีที่สร้าง  พ.ศ. 2456 – 2459

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ. 2542

ประวัติ

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310  ชาวคริสตัง (คาทอลิก) ในกรุงศรีอยุธยากลุ่มหนึ่ง นำโดย บิชอปเลอบง (Bishop Le Bon)  และคุณพ่อกอรร์ (Corre)  ได้หลบหนีไปประเทศกัมพูชา  จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กู้อิสรภาพเป็นผลสำเร็จและทำพิธีราชาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้ว  คุณพ่อกอรร์จึงได้เดินทางมาเข้าเฝ้า  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคุณพ่อกอรร์ตั้งชื่อว่า “ค่ายซางตาครู๊ส” (Santa Cruz) เพื่อระลึกถึงวันที่ได้รับพระราชทานที่ดินซึ่งตรงกับวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน  จากนั้นท่านได้สร้างวัดขึ้น ณ ที่นั้น ชื่อว่า “วัดซางตาครู๊ส” ในปี พ.ศ. 2312

วัดนี้ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจนใน พ.ศ. 2443  คุณพ่อกูเลียลโม  กิ๊น ดาครู้ส  (Gulielmo Kihn Da Cuz) ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านจึงดำริการก่อสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นแทนโบสถ์เก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว  การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2456  ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี 3 เดือน  อาคารนี้คือโบสถ์วัดซางตาครู้สที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

รูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์เป็นแบบเรอเนสซองส์รีไววัล  ระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก  ด้านหน้าอาคารประกอบด้วยซุ้มประตูโค้งครึ่งวงกลม และโดมแปดเหลี่ยม ประดับยอดโดมด้วยไม้กางเขน (Cruz) ตามนามของวัด ตกแต่งด้วยปูนปั้นและกระจกสี (stained glass) ภายในเพดานโค้งครึ่งวงกลม ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงาม ตามประวัติและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวว่าคุณพ่อกูเลียลโม เป็นผู้ออกแบบโบสถ์นี้ แต่คงจะมีผู้ช่วยคือคุณพ่อแปร์โร และสถาปนิกชาวอิตาลีเป็นผู้ตรวจแบบอีกชั้นหนึ่ง โบสถ์แห่งนี้ได้มีการบูรณะใหญ่ในปี พ.ศ. 2539 ในวาระครบรอบ 80 ปี โบสถ์ซางตาครู้ส

Santa Cruz Church 

 Location 112 Soi Kudichin, Tesaban Sai 1 Road, Khwaeng Wat Kalaya, Khet Thon Buri,Bangkok

 Architect/Designer Father Guliemo Kihn Da Cruz

 Proprietor Wat Santa Cruz

 Date of Construction 1913 - 1916 AD.

 Conservation Awarded 1999 AD.

History

 After Ayutthaya was defeated by the Burmese in 1767. A group of French Catholic led by Bishop le Bon and Father Corre fled to Cambodia. They returned after the ascension of King Taksin the Great, who granted them a land to build the church in 1768. The cruch was named “Santa Cruz”.

 Later in 1990, the abbot, Father Gulielmo Kihn Da Cruz considered on building a new church to replace the old one that was much decayed. Thus the new church, which has lasted to the present day, was built during 1913-1916. It is said that the abbot himself was the designer of the church; however, it is believable that he was assisted by Father Perro and an Italian architect.

 The architecture is Renaissance Revival style with round arched gate, octagonal dome decorated with a cross at the top, stained glass and stuccos decorations. Major restoration was carried out in 1996 for the 80th Anniverary Celebration of Santa Crua Church.