อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

หอพระไตรปิฎก วัดเทพธิดารามวรวิหาร

หอพระไตรปิฎก วัดเทพธิดารามวรวิหาร

ที่ตั้ง ถนนสนามไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก / ผู้ออกแบบไม่ปรากฏชื่อ

ผู้ออกแบบอนุรักษ์ อาสาสมัครในโครงการอาษาอาสาสถาปัตยกรรมไทย สมาคมสถาปนิกสยามฯ

ผู้ครอบครอง วัดเทพธิดารามวรวิหาร

ปีที่สร้าง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวัดขึ้นใน พ.ศ. 2349

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2555

ประวัติ

วัดเทพธิดารามวรวิหาร เดิมชื่อวัดพระยาไกรสวนหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2379 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงวิลาศ พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ (กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าลูกเธอฯ กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์) เป็นแม่กองอำนวยการสร้าง พระอารามแห่งนี้ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2382 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินผูกพัทธสีมาด้วยพระองค์เอง โดยได้พระราชทานนามพระอารามนี้ว่า “วัดเทพธิดาราม”

ภายในวัดมีหอพระไตรปิฎก 2 หลัง ตั้งอยู่ติดกับบริเวณหมู่กุฎิ คือ คณะ 8 และคณะ 5หอพระไตรปิฎกณะ 5 มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางอาคารตามแนวทิศเหนือ – ใต้ เป็นอาคารสูง2 ชั้น ชั้นล่างเป็นใต้ถุน ชั้นบนเป็นหอพระไตรปิฎกมีบันไดทางขึ้นสู่ชั้นบนตั้งอยู่ภายนอกอาคารทางด้านทิศเหนือ เป็นอาคารทรงไทย มีโครงสร้างกำแพงรับน้ำหนัก (Wall Bearing)มีระเบียงเปิดโล่งโดยรอบ หลังคาเป็นทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หน้าบันเป็นไม้ ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์กรอบประตูและกรอบหน้าต่างประดับด้วยซุ้มปูนปั้นผูกลายด้วยดอกพุดตานโดยรอบ ที่พนักระเบียงกรุกระเบื้องปรุแบบจีนตกแต่งด้วยบัวปูนปั้น

ในปี พ.ศ. 2551 ฝ่ายกรรมาธิการอนุรักษ์ ด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายจะร่วมอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมไทย จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยประเพณีขึ้น โดยเลือก หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดาราม ซึ่งขณะนั้นมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และอาสาสมัครของโครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากหลายภาคส่วนทั้งกรมศิลปากร องค์กรเอกชน และประชาชนชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป จนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2553

ในปี พ.ศ. 2554 โครงการอนุรักษ์หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดารามวรวิหารของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับรางวัล Award of Merit จาก UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ความตั้งใจในการแสดงบทบาทหน้าที่ของสถาปนิกที่มีต่อสังคม ทั้งยังเป็นตัวอย่างการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ดี ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม การออกแบบสื่อความหมายจากองค์ความรู้ทางวิชาชีพในการรักษาคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในระดับชาติไว้

Ho Phra Traipidok of Wat Thepthidaram Worawihan

Location Sanam Chai Road, Khwaeng Samranrat, Khet Phra Nakhon, Bangkok

Architect / Designer not find name

Conservation Designer Architecture Conservation Committee on Traditional Thai Architecture, Association of Siamese Architects under the Royal Patronage

Proprietor Wat Thepthidaram

Date of Construction King Rama III established the temple in 1836

Conservation Awarded 2012

History

Wat Thepthidaram, formerly named Wat Phraya Krai Suanluang, has been a third class royal monastery. King Rama III established this temple in 1836 to honor his daughter, H.R.H. Princess Kromma MuenApsonsudathep. The construction of the temple was completed in 1839. The King named the temple as “Wat Thepthidaram”.

There are 2 Ho Phra Traipidok (Tripitaka hall) in the temple located adjacent to the monk’s quarters of Group 8 and Group 5. The hall near Group 5 is a 2 storey building in a rectangular plan of Thai style with wall bearing structure. The upper floor is to keep the scriptures. The stairs leading to the upper floor is located outside in the North. There is an open-air terrace around the hall. The gable roof is covered with terracotta tiles. The wooden gable is decorated with traditional Thai ornaments. The frames of doors and windows are decorated with stucco in Pudtan design.

In 2008, the Conservation Commission on Traditional Thaiarchitecture of the Association of Siamese Architects under the Royal Patronage had a policy to preserve the national architectural heritage. Therefore, they have had a conservation project on traditional Thai architecture. Ho Phra Traipidok of Wat Thepthidaram was chosen because the valuable building is in a very poor condition.

This project of the Association of Siamese Architects under the Royal Patronage has received Award of Merit form UNESCO, which the association is very proud of the intention to be able to preserve this valuable hall as the national heritage in the history and architecture.