อาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์

อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล

อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล

ที่ตั้ง เลขที่ 35 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้ครอบครอง กรมแพทย์ทหารบก

ปีที่สร้าง พ.ศ.2480

ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2551

ประวัติ

ในปี พ.ศ. 2480 พันเอก หลวงพิบูลสงคราม (ยศขณะนั้น) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ายหน่วยทหารบางส่วนจากกรุงเทพมหานครมาตั้งที่จังหวัดลพบุรี พร้อมได้จัดตั้งโรงพยาบาลไว้ในจังหวัดลพบุรีเพื่อรองรับ การรักษาพยาบาลของทหาร และประชาชนในจังหวัดลพบุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง แต่กระทรวงกลาโหมไม่มีเงินพอที่จะสร้างโรงพยาบาล จึงได้มีหนังสือกราบทูลไปยังคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และได้รับความเห็นชอบ อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งในการก่อสร้างและได้รับพระราชทานให้ใช้พระนาม ตึกอานันทมหิดล ซึ่งปัจจุบันคือ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2480 และแล้วเสร็จในปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้เสด็จพระราชดำเนินมากระทำพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481  ในระยะแรกที่โรงพยาบาลยังไม่สามารถรองรับการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยได้เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณของกองทัพบกส่วนใหญ่ต้องใช้ในการป้องกันประเทศในสงครามมหาเอเชียบูรพา ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 สงครามมหาเอเชียบูรพาวีความรุนแรงขึ้น ทำให้มีทหารได้รับบาดเจ็บจากสงคราม เป็นจำนวนมาก จนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพบกไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพียงพอกองทัพบกจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดล จนสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้เพียงพอเพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจด้านการรักษาพยาบาลให้แก่กองทัพบกได้ และสามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกได้ตลอดมา รวมทั้งการดูแลทหารและประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

อาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อเริ่มตั้งโรงพยาบาล มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผังเป็นรูปผืนผ้า หลังคาทรงตัดไม่มีการตกแต่งประดับลวดลาย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่นิยมสร้างในช่วงเวลานั้น

อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล นอกจากจะเป็นอาคารที่ได้รับการดูแลซ่อมบำรุงไว้เพื่อการใช้เป็นสถานพยาบาล ตลอดตั้งแต่เมื่อแรกสร้างมาจนถึงปัจจุบัน แล้วยังเป็นอาคารอนุรักษ์ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีที่เคยเป็นศูนย์กลางที่สองของกองทัพบก และรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ที่ร่วมสมัยกับอดีตของโรงพยาบาล

 

Administration Building of Anandamahidol Hospital

Location 35 Mu 6, Tambon Kao Samyod, Amphoe Mueang, Lopburi Province

Proprietor Royal Thai Army Medical Department

Date of Construction 1937

Conservation Awarded 2008

History

In 1937, Administration Building of Anandamahidol Hospital, name of the King Rama VIII, was found by Colonel Luang Phiboonsongkram, the Minister of Defense in order to be one more hospital in Lopburi for soldiers and people in the province and nearby with some financial supports of the King and the agreement of the King’s regent.

The rectangle 2 storey building is a modern architectural style with undecorated roof which was very popular at that time.

Besides the medical service facilitation, the hospital building is well preserved to represent local history of Lopburi, the second center of Thai Army, and the contemporary architectural heritage.